im电竞官网

im电竞官网

又方刮滑石末,水和,敷绕小腹及阴际,佳。亦可为丸如小豆大,强者服七丸。

三焦病者,腹胀气满,少腹尤坚不得小便,窘急溢则为水,留则为胀,候在足太阳之外大络,在太阳少阳之间亦见于脉,取委阳。 扁鹊云∶杏仁不可久服,令人目盲,眉发落,动一切宿病。

又年少惧不能房,多服石散,真气既尽。人之所贵,莫贵于生。

五月五日平旦,使四人出四方,各于五里内采一方草木茎叶,每种各半把,勿令漏脱一事。无地黄汁以米醋和之。

咳则耳无所闻,引腰并脐中,谓之肾咳,咳而引头痛口苦,谓之胆咳,咳而引舌本,谓之厥阴咳。答曰∶若身有疮,被刀器所趺阳脉滑而数,法当下重少阴。

剧者遍头面,亦有胸胁腰腹肿缓,通体如火汤灼瘭起者是也。如不中病,后日增一丸,以下痢为度,当下蛊种种,状貌不可具述,下后七日将息,服一剂,三十年百病尽除,忌五辛。

Leave a Reply